Maatregelen maken herinvoering nachtapotheek overbodig

College Westland

Maatregelen maken herinvoering nachtapotheek overbodig

Naaldwijk 27.11.2014 - De fractie Westland Verstandig heeft het College vragen gesteld over Noodzaak voor herinvoering van een nachtapotheek.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Alvorens uw vraag te beantwoorden: De functie nachtapotheek is nodig op werkdagen van 23.00 uur tot 7.45 uur, in het weekeinde zaterdag na 13.00 uur en de hele zondag.

Vraag 1

Welke acties heeft uw College gevoerd om tot herinvoering van de nachtapotheek te komen nadat daarover al eerder vragen gesteld werden?

Antwoord 1

Het College is in gesprek gegaan met de apothekers en de zorgverzekeraar. De voorziening nachtapotheek wordt uit de zorgverzekeringswet betaald en valt onder verzekerde zorg.

Vraag 2

Als er al overleg gevoerd is, heeft dat enig resultaat opgeleverd?

Antwoord 2

Er is gezamenlijk overleg geweest tussen de huisartsen en de apothekers. Dit heeft geleid tot diverse afspraken.

1. De dokterstassen van de huisartsen zijn beter gevuld met medicatie die anders uit de nachtapotheek werd gehaald. Hierdoor is de functie van nachtapotheek minder frequent nodig, gemiddeld minder dan 1 keer per nacht.

2. De zorginstellingen en de apothekers hebben overleg gevoerd. Hierdoor is meer inzicht gegeven in de medicatie binnen de verpleeghuizen zodat ook hier minder aanspraak nodig is van de nachtapotheek.

3. In geval van spoedmedicatie heeft de behandelend arts de mogelijkheid de koeriersdienst of taxi-dienst in te schakelen om de medicijnen bij de patiënt te laten bezorgen. Dit is alleen in te zetten wanneer mensen zelf geen vervoer naar de nachtapotheek kunnen organiseren. .

Vraag 3

Is uw College eventueel bereid om in overleg met de gezamenlijke huisartsen Westland, de gezamenlijke apothekers Westland, de zorgaanbieders (Pieter van Foreest, Careyn etc.) de zorgverzekeraars en of het zorgkantoor te komen tot afspraken waardoor wederom een nachtapotheek kan worden ingevoerd?

Antwoord 3

Wij hebben naar aanleiding van raadsvragen overleg gevoerd en zie de bovengenoemde afspraken voor het resultaat. Door deze maatregelen is de behoefte van de basisvoorziening nachtapotheek afgenomen. Zorgverzekeraar DSW heeft de klachten na deze wijzigingen gemonitord. Zij geeft aan erg weinig klachten over de functie nachtapotheek in het Westland te hebben ontvangen sinds de gewijzigde situatie van januari van dit jaar. Het gebruik van de nachtapotheek in het Westland in geval van spoedmedicatie is minder dan één maal per nacht.

Vraag 4

Bestaat bij uw College de bereidheid om een en ander eventueel te faciliteren, zodat deze “basisvoorziening” voor Westlanders wederom er zal zijn?

Antwoord 4

Door bovengenoemde maatregelen is de basisvoorziening versterkt zonder dat nachtapotheek in het Westland fysiek aanwezig is.

Vraag 5

Kan uw College aangeven bij benadering wat de kosten zijn van de meest beperkte opzet voor een nachtapotheek?

Antwoord 5

De personeelskosten om ’s nachts apotheken te bemensen ligt tussen de €250.000,- en €300.000,- per jaar structureel.

Vraag 6

Is uw College het met Westland Verstandig eens dat dit, als de “zorgpartijen” het laten afweten, een taak is die de gemeente op zich dient te nemen en dat in het belang van de inwoners van Westland?

Antwoord 6

Wij zijn van mening dat de zorgpartijen het niet laten afweten. De functie Nachtapotheek valt onder de Zorgverzekeringswet en afspraken rond deze voorziening zijn landelijk geldend. Het is een feit dat zij met minder financiële middelen te maken hebben - en heroriëntatie en slimmer organiseren is dan essentieel. In geval van de nachtapotheek wordt ingezet op goede afspraken, om basisvoorzieningen te optimaliseren en negatieve effecten te beperken, zonder dat daar extra kosten mee gemoeid zijn.

De zorgkosten zijn in Nederland hoog opgelopen en het is noodzakelijk om maatregelen te nemen om de kosten te beheersen. De openstelling van voorzieningen in de directe nabijheid staat daarbij onder druk. Het college erkent dat maatregelen vanuit het rijk soms ingaan tegen de wens om het langer zelfstandig blijven wonen te faciliteren.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek,  J. van der Tak

Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info