Motie Westland Verstandig tegen gesjoemel met kosten ontsluitingsweg

Advertorial Westland Verstandig

Motie Westland Verstandig tegen gesjoemel met kosten ontsluitingsweg

's-Gravenzande 11.12.2014 - Het is de bedoeling dat er een ontsluitingsweg gaat komen naar de Naaldwijkseweg ter hoogte van het restaurant Pure Passie.

Dit wordt dan een gezamenlijke weg die zowel voor Teylingen bestemd is als voor de ontsluiting van het nieuwe woongebied voorheen het Nieuwe Water en nu Waelpark geheten.

Westland Verstandig juicht uiteraard van harte toe dat het nu eindelijk komt tot de aanleg van een tweede ontsluitingsweg voor het industriegebied Teylingen in ’s-Gravenzande. In 2011 heeft zij daartoe reeds een motie ingediend. Toen lag een variant voor die tussen de € 2 à € 3 miljoen zou gaan kosten. Bekend is dat er problemen ontstaan zijn rondom de ontwikkeling van het woongebied het Nieuwe Water dat ontwikkeld moet gaan worden door ONW, een samenwerkingsverband tussen Bouwfonds en de gemeente.

Al maanden houdt het College de Raad aan het lijntje door niet te komen met de nieuwe grondexploitatie van het inmiddels in naam gewijzigde plan. Voortaan heet dat niet meer het Nieuwe Water, maar het Waelpark. De inspraak zoals deze recentelijk gehouden is voor omwonenden verliep bepaaldelijk niet goed omdat op tal van belangrijke vragen geen antwoord gegeven kon worden.

Wat het College nu wil, is nagenoeg alle kosten van de ontsluitingsweg van Teylingen ten laste brengen van de gemeente en niet ten laste van ONW. Op die wijze probeert het College te bewerkstelligen dat de grondexploitatie van het woongebied op nul uitkomt. ONW –nu Bouwfonds- profiteert daarvan. Voorts probeert het College op die wijze grondafwaardering te ontlopen. Immers een belangrijke kostenpost –de kosten van de enige ontsluitingsweg- waren uit het plan gehaald. Ten onrechte.

Dat staat zelfs ook zo beschreven in de begroting. Dit is natuurlijk niet reëel. De kosten van de gemeente lopen op die manier op, ook deze bedragen moeten weer geleend worden en moeten dus opgeteld worden bij de totale schuld van de gemeente, terwijl ONW in feite een cadeautje krijgt omdat zij nauwelijks behoeft bij te dragen aan de hoofdontsluitingsweg.

Overigens moet de discussie nog plaatsvinden of deze ontsluiting naar de drukke Naaldwijkseweg nou wel de meest juiste ontsluiting is van een woongebied in wording van meer dan 1.000 woningen. De motie is erop gericht om in ieder geval een eerlijke kostenverdeling voor de geplande ontsluitingsweg tussen de gemeente en ONW te bewerkstelligen.

-------------------

Motie ingevolge artikel 40 op agendapunt 26

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 16 december 2014

In aanmerking nemende:

dat in de toelichting op het raadsvoorstel meerdere malen verwezen wordt naar het woningbouwprogramma van ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland en dat de definitieve tracékeuze nog niet gemaakt is in verband met het definitieve masterplan inzake het ONW;

dat het dan ook onjuist is dat alle kosten van de voorbereiding om tot besluitvorming te komen aan de ontsluiting bedrijventerrein Teylingen worden toegerekend;

dat deze toerekening ook past binnen de in de begroting 2015-2018 nergens op gebaseerde verdeling tussen de kosten van de ontsluitingsweg die aan ONW worden toegerekend en de kosten die ten laste gebracht worden van de algemene reserves van de gemeente Westland;

dat het nu onjuist is om het voorbereidingskrediet niet ook ten laste te brengen van ONW voor de helft;

dat tot 2011 de ontsluitingsweg van Teylingen begroot werd en in de begroting die aan de Raad in 2011 werd voorgelegd ineens de ontsluiting van Teylingen was weggevallen. De motie was erop gericht om de toegezegde ontsluiting van het bedrijventerrein weer begroot te krijgen;

dat het College blijkbaar het erom te doen is om de grondexploitatie van ONW op nul te doen uitkomen. Dat is in het verleden ook al aangegeven en dat daarom geen hogere kosten aan de ontsluitingsweg kunnen worden toebedeeld;

dat dit geen goed argument is en bekeken zal moeten worden wat de reële kostenverdeling is tussen ONW en de gemeente Westland voor wat betreft de ontsluiting van Teylingen en ONW;

Verzoekt het College:

- Uit te rekenen en aan de Raad voor te leggen een reële kostenverdeling voor de ontsluiting Teylingen en de ontsluiting van het ONW-woongebied en de kostenverdeling op deugdelijke wijze te onderbouwen;

- Ook het voorbereidingskrediet volgens het onderzoek verkregen informatie te verdelen tussen de gemeente Westland en ONW;

- De resultaten van het onderzoek te verwerken in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ONW en zo mogelijk ook in het definitieve masterplan;

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Drie personen aangehouden voor berovingen met babbeltruc Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info