Wetswijziging nodig voor verlagen transportkosten elektriciteit

College Westland

Wetswijziging nodig voor verlagen transportkosten elektriciteit

Westland 18.04.2014 - De fractie CDA Westland heeft het College op 18 maart vragen gesteld over WKK en transportkosten elektriciteit.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het college bereid de voordelen van WKK ten opzichte van elektriciteitsproductie m.b.v. kolen onder de aandacht te brengen van de landelijke politiek naar aanleiding van de vaststelling dat in het Energie-akkoord over elektriciteitsproductie via WKK niets vermeld is?

Antwoord 1

Het college is bereid om de voordelen van WKK’s ten opzichte van kolencentrales onder de aandacht van de landelijke politiek te brengen, en doet dit ook met enige regelmaat. Bij bezoeken van bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van Rijk en provincie, wordt daar ook veelvuldig op gewezen.

Bij de totstandkoming van het SER Energieakkoord heeft een landelijke discussie plaatsgevonden over de invulling van de duurzaamheidsdoelstellingen, alsmede over de meest geschikte manier hoe die te bereiken. Er is uiteindelijk voor gekozen om geen inhoudelijke discussie te voeren over de middelen maar juist te focussen op de doelstellingen.

Vraag 2

Is het college bereid bij Westland Infra bespreekbaar te maken dat terug geleverde elektriciteit binnen het Westlandse net wordt gesaldeerd met afgenomen elektriciteit vóórdat de transport­kosten worden bepaald?

Antwoord 2

De hoogte van de transporttarieven is door het college meerdere malen onder de aandacht van Westland Infra gebracht. De door de fractie van CDA-Westland gestelde vragen zijn aanleiding geweest om Westland infra hier opnieuw naar te vragen. Voor wat betreft het salderen binnen het Westlandse net, heeft Westland Infra kenbaar gemaakt dat dit wettelijk niet is toegestaan. Bovendien is het volgens hen een misverstand dat de transportkosten kunnen dalen door op deze wijze te salderen. De hoogte van de transportkosten is immers afhankelijk van de investeringen in het netwerk en de hoogte van het totale gebruik van het netwerk.

De genoemde experimentenregeling biedt helaas niet de mogelijkheid om zaken als regionale saldering te introduceren. De experimentenregeling bevindt zich nog in de voorbereidingsfase en gaat over aanleg en beheer van ‘speciale particuliere netten’ door Verenigingen van Eigenaren en coöperaties.

Vraag 3

Indien saldering – zoals bedoeld onder vraag 2. – niet mogelijk of wenselijk is, is het college dan bereid bij Westland Infra er op aan te dringen dat de gelijktijdigheidsvoordelen zullen worden gecompenseerd in het eerst volgende tarievenvoorstel?  

Antwoord 3

Zoals in het antwoord op vraag 2 is aangegeven, zijn de investeringen in het netwerk en het totale gebruik bepalend voor de hoogte van de transportkosten. De ervaring is dat gelijktijdige afname en teruglevering niet leidt tot een lagere behoefte van de netcapaciteit. Het voordeel van het gelijktijdig afnemen en leveren is dat de netverliezen beperkt blijven. Als dit besparingen oplevert, worden deze verdisconteerd in de tarieven. Westland Infra zet zich in voor verdere (efficiency) verbeteringen en innovatie, waardoor de tarieven op termijn verder verlaagd kunnen worden.

Vraag 4

Is het college bereid het ministerie van EZ te verzoeken de transportkosten te splitsen in een landelijk deel en een regionaal deel, waardoor ten gevolge van besparing op landelijk transport, de totale transportkosten kunnen dalen?

Antwoord 4

Afnemers betalen een geïntegreerd tarief voor regionaal- en landelijk transport. De landelijke transportkosten worden grotendeels bepaald door de Westlandse piekcapaciteit voor afname. Verlaging van de afnamepiek van het landelijke net door de regionale teruglevering leidt tot lagere landelijke transportkosten. Deze verlaging is doorberekend in de landelijke tarieven.

Een verdere verlaging van deze kosten door georganiseerde pieksturing is mogelijk, maar wet- en regelgeving staan niet toe dat de deelnemers aan de piekverlaging door een lager tarief beloond worden voor hun inzet. Eén van de belangrijkste principes van het tarievenstelsel is het non- discriminatiebeginsel dat bepaalt dat alle afnemers een gelijk tarief betalen. Het effect van een verlaging van de kosten zou – binnen het huidige wettelijke kader – betekenen dat de kosten voor alle afnemers dalen. Het bezwaar daarvan is dat niet de partij die de kosten vermijdt de daarbij behorende opbrengsten ontvangt. Voor een haalbaar model geldt dat de wet moet worden gewijzigd, of er moet kunnen worden afgeweken van het huidige wettelijk kader. Hierover is Westland Infra in overleg met EZ.

Informatiebijeenkomst

Wij beseffen dat aan de beantwoording van de gestelde vragen een ingewikkelde problematiek ten grondslag ligt, vanwege complexe regelgeving en diverse belangen.

Om deze reden zullen wij – in afstemming met de griffie – een informatiebijeenkomst organiseren, waarbij over dit onderwerp helderheid zal worden gegeven door deskundigen van onder meer Westland Infra en LTO-glaskracht. Wij nodigen in ieder geval de vragenstellers en andere geïnteresseerden uit hierbij aanwezig te zijn.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

  

Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Zeefdrukken Moerman in Museum Maassluis Meer info