College beantwoord vragen omtrent garantstelling voor HVC en Trias

College Westland

College beantwoord vragen omtrent garantstelling voor HVC en Trias

Westland 20.02.2016 - De fractie Westland Verstandig heeft collegevragen gesteld inzake risico’s garantstelling gemeente Wetland

voor afvalverwerker HVC en het Trias aardwarmteproject.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Wij verzoeken het College op een begrijpelijke wijze uit te leggen wat deze mededeling inhoudt en wat die betekent voor HVC (NV Huisvuilcentrale Noord – Holland) en de aandeelhouders, de gemeente Westland in het bijzonder?

Antwoord 1

In de brief van Westland Verstandig wordt verwezen naar een mededeling in het college dat Westland heeft ingestemd met een statutenwijziging van de NV HVC ten behoeve van speciale projecten. Deze mededeling houdt verband met een al langer lopend proces binnen HVC waarin is gezocht naar een mogelijkheid voor NV HVC om nieuwe activiteiten te ontwikkelen.

In 2012 en 2013 is door de Algemene Vergadering van NV HVC gesproken over de verschillende typen van activiteiten van HVC in relatie tot de financiële betrokkenheid van de aandeelhouders daarbij. Eén van deze typen betreft zogenaamde type 2 activiteiten. Dit gaat over activiteiten die behoren tot de core business van HVC, maar die niet zijn gebaseerd op een wettelijke overheidstaak.

De Algemene Vergadering heeft in december 2015 besloten om de uitvoering van type 2 activiteiten door HVC niet afhankelijk te maken van besluitvorming bij meerderheid van stemmen, maar om een keuzemodel te introduceren. Door een statutenwijziging kan elke aandeelhouder zelf kiezen voor participatie in type 2 activiteiten. De financiële randvoorwaarden die door de Algemene Vergadering aan een type 2 activiteit zijn gesteld, betreffen:

1.                                                                            De aandeelhouders A/B ondervinden geen schade, direct noch indirect, vanwege het ontwikkelen van een type 2 activiteit binnen HVC als geheel;

2.                                                                            Nettowinsten van een type 2 activiteit komen ten bate van de type 2 aandeelhouder(s);

3.                                                                            Verliezen van een type 2 activiteit komen ten laste van de type 2 aandeelhouder(s).

Het Trias project in Westland is als eerste type 2 activiteit uitgewerkt. De uitwerking volgt twee sporen:

1.                                                                    De vormgeving en implementatie van de structuur waarbinnen een type 2 project, zoals geothermie, gestalte kan krijgen;

2.                                                                    Het ontwikkelen van het project zelf.

De statutenwijziging waartoe inmiddels is besloten komt voort uit het eerste spoor, de implementatie van de structuur. Dit houdt in dat de statuten van de NV HVC gewijzigd zijn om de uitgifte van aandelen C mogelijk te maken.

Voor wat betreft spoor 2 verwachten wij dat de contouren van het project Trias Westland in het eerste kwartaal van 2016 voldoende scherp zijn om aan de aandeelhouders een voorstel tot participatie te kunnen voorleggen. Westland als aandeelhouder van de NV HVC zal dan de keuze hebben om al dan niet te participeren in het project en aandeelhouder C te worden.

In vraag 1 wordt daarnaast gewezen op de besluitvorming inzake de NSL subsidie. Het besluit inzake de NSL subsidie (voor een bedrag van € 350.000) betreft de afwikkeling van de NSL (luchtkwaliteit) subsidie die gemeente Westland bij het Stadsgewest Haaglanden heeft aangevraagd voor het Trias project. De voortgang van het project en de daarmee samenhangende subsidieaanvraag is in het stadium gekomen dat er een verzoek tot vaststelling van de subsidie kan worden ingediend. De besluitvorming daartoe heeft inmiddels plaatsgevonden.

Vraag 2

Wat zijn de directe en indirecte risico’s van de deelneming HVC voor de gemeente Westland (zie ook pagina 172-173 in de Programmabegroting 2016- 2019) als het gaat om activiteiten inzake de afvalverwerking (GFT-, en restafval) als zou blijken dat het aanbod (intern)nationaal achterblijft?

Antwoord 2

Het nationale afvalbeleid is meer en meer gericht op scheiding van afvalstromen. Dit heeft invloed op de verwerking van afvalstromen door HVC. Door te werken met scenario`s beweegt HVC mee met het aanbod van afval. Een van die scenario’s is een recyclingscenario dat er van uitgaat dat het aanbod van brandbaar restafval nationaal terug loopt. Het als gevolg hiervan verminderde aanbod aan Nederlands afval wordt door HVC opgevangen door aanvoer van gesorteerd restafval uit met name Engeland. Voor deze import zijn contracten afgesloten zodat de totaal te verwerken afvalstroom op peil blijft. Hiermee worden de risico’s voor NV HVC beperkt.

Europese aanbesteding Trias Westland

Vraag 3

Wat zijn die (in)directe risico’s voor de gemeente als het gaat om de deelneming van HVC aan de Trias boring?

Antwoord 3

Bij besluit van uw raad d.d. 30 juni 2015 is besloten voor maximaal € 6,5 mln. garant te staan ten behoeve van de financiering van 'HVC geothermie BV' (en daarmee de participatie in Trias Westland), onder de voorwaarden zoals verwoord in het raadsvoorstel.

De business case van Trias Westland BV en de bijbehorende risico analyse moeten nog worden afgerond. Daarna ontstaat duidelijkheid over de (in)directe risico’s die Westland loopt bij een evt. deelname.

Vraag 4

Wat zijn de directe en indirecte risico’s van de deelneming HVC voor de gemeente Westland (zie ook pagina 172-103 in de Programmabegroting 2016- 2019) als het gaat om overige activiteiten van HVC?

Antwoord 4

In de Programmabegroting  2016-2019 zijn de risico’s aangegeven die Westland loopt als gevolg van de deelname in NV HVC. Het betreffen vooral strategische risico’s. Het gaat daarbij om bedrijfs-kritische processen en veiligheidsrisico`s.  In de jaarrekening 2014 van NV HVC staan de beheermaatregelen die HVC heeft getroffen om deze risico’s te beperken. De jaarrekening en de daarin benoemde beheersmaatregelen van HVC zijn online te raadplegen. Naast de beheersmaatregelen om de strategische risico’s te beperken heeft HVC met haar aandeelhouders een pakket aan bedrijfsvoeringmaatregelen vastgesteld om de solvabiliteit en financierbaarheid te verhogen.

Vraag 5

Volgens de Laatste Programmabegroting heeft Westland aan HVC een directe garantie gegeven van € 26 mln. Is dat incl. of excl. de € 6,5 mln. voor het Trias project?

Antwoord 5

Bij toetreding tot NV HVC is er door Westland een garantstelling verleend voor de gegarandeerde leningenportefeuille van HVC. Met de garantstelling van Westland en de overige aandeelhouders kan HVC vreemd vermogen aantrekken. Garantstelling als financieringsvorm werd verkozen boven de opbouw van eigen vermogen om de verbrandingstarieven en zo indirect de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden. Ultimo 2015 staat de gemeente garant voor ca. € 26 mln. waarvoor een garantstellingsprovisie wordt ontvangen. 

Deze garantstelling staat los van de garantstelling voor het Trias project. De garantstelling voor het Trias project gaat overigens pas in vanaf het moment dat Westland het besluit heeft genomen garant te staan voor de lening (vreemd vermogen) die NV HVC aan moet trekken voor het project Trias Westland BV.

Vraag 6

Wij verzoeken het College met een verantwoordingsrapportage richting de Raad te komen inzake het wel of niet voldoen aan de randvoorwaarden (incl. de besluitvorming over het amendement van Westland Verstandig), zoals opgenomen in het raadsbesluit van 30 juni 2015 en het woordelijk verslag van 2 juli 2015 over de garantstelling HVC-TRIAS? Wanneer is dat mogelijk?

Antwoord 6

Wij zijn voor de agendering van het onderwerp afhankelijk van de agendering door uw raad.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

Toost festival voor 3e keer terug in Naaldwijk! Meer info - Kickoff WestlandOntmoet - 5 juni om 12.00 uur Meer info - Benefietavond Stichting PXE (Live bands) Meer info - Maaslandloop loopt voor Stichting Avavieren Meer info - Supply Chain Medewerker Westland Meer info - Magazijnmedewerker Westland Meer info - Techniekles voor kleuters! Meer info - Tuinwandeltocht op woensdag 12 juni Meer info - Stichting iQ+ organiseert iQafé+ Zonkinderen Meer info - Optreden van Klavertje Vier in de Hoeksteen te Maasdijk Meer info - Allround Logistiek Medewerker Potplanten Westland Meer info - Halchef / Meewerkend Voorman (kwekerij) regio Barendrecht Meer info - Teamleider AGF Westland Meer info - Werkvoorbereider/ Calculator Utiliteitsbouw Westland Meer info - Servicemonteur Kassenbouw/ Scherming Westland Meer info - Technisch Medewerker Tuinbouw Westland Meer info - (Junior) Verkoper / Trader AGF Westland Meer info - Service Monteur Elektro- en Water Techniek Westland Meer info - Monteur Panelenbouw Westland Meer info - Orderpicker AGF Westland Meer info - Allround Monteur (voor in de tuinbouw) Westland Meer info - Zomerwandeling Staelduinse Bos op zondag 23 juni Meer info - Optreden After Midnight Meer info - Turn in juni gratis mee bij UDI Westland Meer info - Cosmo’s Foger-T speelt CCR in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Logistiek Administratief Medewerkster Westland Meer info - Workshop snoeien hoogstamboomgaard Meer info - Meewerkend Voorman Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Productiemedewerker Potplantenkwekerij Westland Meer info - Teeltspecialist Siergewassen Westland Meer info - Teamleider AGF Westland Meer info - Teler Westland Meer info - Inspecteur Elektrotechniek Westland Meer info - Vurige klanken tijdens de Hoogmis van Pinksteren Meer info - Fusica ontvangt Chinees jeugdorkest Meer info - Rondje Westland – Midden Delfland 31 mei en 1 juni Meer info - Zomerfeest in juni op Het Westerhonk! Meer info - GJ Personeelsdiensten | Verzuimbeheer met persoonlijke aandacht Meer info - GJ Personeelsdiensten | Salarisadministratie met HR-kennis Meer info - Junior inkoper bloemen Meer info - Medewerker laboratorium Meer info - Carrosseriebouwer Meer info - Boelhuis Lions Club Maasland op Hemelvaartsdag Meer info - Bonito Plant zoekt teamleider oppotten & uitzetten Meer info - Concert Leger des Heils in de Regenboogkerk Meer info - Resultaat 10 jaar bestrijding van high impact crimes Meer info - Huttenbouwen 2019 komt er weer aan! Meer info - Meidentoernooi bij FC ’s-Gravenzande op 1 juni Meer info - Oogstmedewerkers in de ochtenden gezocht Meer info - Nieuw ontwerp hoofdbureau politie Den Haag Meer info