Collegevragen inzake rondweg Ambachtsweg

CDA Westland

Collegevragen inzake rondweg Ambachtsweg

Wateringen 29.04.2021 - Op 6 april heeft het college een raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad verstuurd waarin zij kanttekeningen plaatst inzake de aangenomen motie

voor de aanleg van een rondweg om de Ambachtsweg.

Deze kanttekeningen verbazen vooral vanwege de eenzijdige benadering vanuit het project zelf zonder ook echt te kijken wat daarvoor de (toekomstige) consequenties zijn in haar algemeenheid voor heel Wateringen. Als input op een in de brief genoemde gedachtewisseling en/of op de begrotingsraad willen wij die kanttekening nu al delen en ook een aantal vragen stellen.

Voor de duidelijkheid: de rondweg biedt een reële en in Wateringen breed gedragen oplossing voor de doelstelling uit visie Wateringen om de Ambachtsweg op den duur voor doorgaand verkeer af te sluiten, zonder dat dit leidt tot afwijkingen van bestemmingsplannen maar wel met maximaal en extra te bereiken doelstellingen voor heel Wateringen. Ook voor de nieuw te bouwen woonwijk.

CDA heeft binnengekomen reacties en knelpunten gedurende het afgelopen jaar inzake die (proef)afsluiting opgenomen in een verzameldocument, die willen delen als bijlage bij deze vragen, maar eerder ook al gedeeld is met o.a. wethouder mobiliteit. De reacties komen zowel uit de Ambachtsbuurt zelf als uit overig Wateringen, vooral m.b.t. de extra overlast die ervaren wordt op andere aan de Ambachtsweg gerelateerde wegen en verkeersknooppunten. De genoemde knelpunten zijn verder aangevuld met eigen beschouwingen op gegeven antwoorden vanuit het college, de onderbouwing van het belang van de Ambachtsweg nu en de rondweg in de toekomst als beter alternatief voor een gebiedsontsluitende verbinding tussen Wateringen en Den Haag, foute berekeningen en daaruit volgende - naar ons inzien - fout getrokken conclusies uit het gehouden verkeersonderzoek inzake visie Wateringen, de onzin van nog een verkeersproef in coronatijd met minder verkeer en niet al de conclusie hebben kunnen trekken uit de eerdere afsluiting tijdens de renovatie van de Ambachtsweg, het belang van de rondweg voor het introduceren van het openbaar vervoer met o.a. Den Haag Zuid/West (o.a. naar Haga ziekenhuis), en de te behalen milieuwinst.

U geeft aan dat de rondweg is opgevoerd als keuze bij de inspraakreacties van burgers. Dat klopt niet, de rondweg is wel opgevoerd door de fractie van CDA Westland als oplossingsrichting om de Ambachtsweg af te sluiten bij de behandeling van de visie. De onderbouwing van deze inbreng is op 18 juni 2018 gedeeld met wethouder Varekamp en op 9 januari 2019 – na melding ervan op 8-1-2019 in Ruimte - met wethouder Gardien. De oplossing werd in dank aanvaard en zou meegenomen worden in de uitwerking van de plannen. Daar rekenden wij dan ook op! CDA heeft verder bij meerdere gelegenheden en vergaderingen in openbaarheid uitingen gedaan van de rondweg en daarbij meerdere keren herhaald dat een afsluiting van de Ambachtsweg zonder een vervangend alternatief niet kan plaatsvinden als dat tot meer of onaanvaardbare overlast op andere wegen en kruispunten zou leiden. Ook die opvatting werd bevestigd in diverse vergaderingen. Daarnaast blijven wij achter de mening staan dat het bestemmingsplan een afsluiting niet zomaar toestaat. 

Het is opvallend dat u voor de ontsluiting van de Noordweg/Poeldijkseweg (en daarmee de nieuwe woonwijk) alleen de twee achtereenvolgende grote verkeersknooppunten Poeldijkseweg/ Erasmusweg en Erasmusweg/ Lozerlaan noemt (ontsluiting via het westen), en niet voor een geheel beeld de overige ontsluitingsmogelijkheden Laan van Wateringseveld, Kwaklaan, Kerklaan, Harry Hoekstraat en Groenepad. Zie ook de afbeelding onder de vragen voor een beeld hierbij, en daarbij ook in ogenschouw nemend de wijken die alleen op de Noordweg/Poeldijkseweg kunnen en mogen ontsluiten. Van alle ontsluitingsmogelijkheden komen berichten binnen van grotere druktes met in de spits vaak veel tijdverlies, met name het kruispunt met de Laan van Wateringseveld.

Bij de door u genoemde ontsluitingsmogelijkheid wordt verwezen naar plannen voor ongelijkvloerse kruising Erasmusweg/ Lozerlaan waarvan de realisatie in 2023 zou plaatsvinden. Gezien de ervaringen met de verbreding van de Wippolderlaan zien wij de realisatie hiervan echter pas veel later plaatsvinden. Daarnaast zal de gemeente Den Haag ook niet snel de plannen voor het andere grote knelpunt bij de Laan van Wateringseveld gaan aanpakken (“is nu geen geld voor”; zie bijgaand document met een stand va zaken van de gemeente Den Haag). Al met al betekent dit dat de komende jaren zonder rondweg en zonder openstelling van de Ambachtsweg er blijvend en onnodig overlast op de andere ontsluitingswegen en kruispunten zal blijven bestaan. Daarnaast moet men ook rekening houden met de renovaties van deze knelpunten. Tijdens die werkzaamheden zal het verkeer extra overlast krijgen. De rondweg, en anders de Ambachtsweg, kan dan voor verkeer met bestemming Wateringen of Wateringseveld wel eens noodzakelijk zijn om die overlast te verlichten!

Wij doen tot slot, al dan niet terecht, de constatering uit uw brief dat de Ambachtsweg weer blijvend wordt opengesteld voor al het doorgaand verkeer. Doordat u een nieuwe Wateringse woonwijk voor 250 woningen alleen laat ontsluiten op de Ambachtsweg nabij de Erasmusweg en wij ervan uit gaan dat onze eigen inwoners niet via Den Haag (over de Erasmusweg via Laan van Wateringseveld of via Poeldijkseweg over zeer drukke kruispunten) naar Wateringen met de auto hoeven gaan (2-3 km omrijden), nemen wij aan dat de Ambachtsweg weer opengesteld gaat worden (de huidige knip op de Ambachtsweg staat nu niet toe om vanaf dat punt naar Wateringen te rijden). Wij kunnen ons anderzijds ook niet voorstellen dat u de gehele kruising Ambachtsweg/Erasmusweg dan ook nog wilt gaan ontmantelen, zijnde een van de weinige door PZH toegestane grote kruisingen op de Erasmusweg, en zijnde de kruising waar ook fietsers met een VRI veilig moeten kunnen oversteken.

Daarom de volgende vragen:

1. Waarom heeft u de rondweg oplossing niet voorgelegd (anders dan u nu meedeelt) in de keuzemogelijkheden in visie Wateringen aan het publiek, terwijl die al wel als oplossingsrichting was aangedragen, en komt u vervolgens wel tot de conclusie dat deze oplossing niet wenselijk is?

2. Wij constateren dat er vooral geacteerd wordt in de plannen voor de nieuwe woonwijk op het woningbouwprogramma met bijhorende financieringen. De rondweg voorziet, naast een betere en rechtstreekse ontsluiting van de nieuwe wijk naar zowel Wateringen als Den Haag, ook in het verwezenlijken van belangrijke doelstellingen in de visie Wateringen, zoals het autoluw maken van de Ambachtswijk, een snelle en korte ontsluiting van Wateringen naar Den Haag (conform bestemmingsplan voor de Ambachtsweg) en de optimale mogelijkheid voor goede nieuwe OV verbindingen. Waarom kan er dan bij dit bestemmingsplan niet meer in een groter en toekomstbestendiger verband gekeken wat er ook nog verwezenlijkt kan worden? Het is een eenmalige kans om het gelijk goed te doen, ook voor het milieu!

3. Waarom benoemd u nu alleen de ontsluiting van het kruispunt Poeldijkseweg / Erasmusweg als vervolgontsluiting van de nieuwe woonwijk? Ziet u dan echt geen problemen op de andere vervolg ontsluitingsmogelijkheden op wat nu al wordt ervaren door afsluiting van de Ambachtsweg en wat juist opgelost zou kunnen worden met de rondweg, en waarom dan niet? 3

4. Is er al nagedacht over de verkeersafhandeling gedurende de genoemde ombouw van de twee grootste knelpunten als ontsluiting van de Noordweg/Poeldijkseweg? Zou daar de rondweg niet een grote rol als oplossing in kunnen spelen? Zou daarvoor bij PZH en/of de gemeente Den Haag dan ook een aanvullende financiering voor de rondweg voor verkregen kunnen worden?

5. U geeft in uw punt 4 aan dat er uit verkeerstechnisch oogpunt geen aanvullende maatregelen getroffen hoeven te worden. Dat klopt inderdaad in de situatie dat de Ambachtsweg als gebiedsontsluitingsweg in twee richtingen in tact zou blijven voor Wateringen, lezende de opmerking: “bij grotere ingrepen in de kern lopen de wegen rondom eerder vol. Hier ondervinden echter ook de Wateringers hinder van (bereikbaarheid)”. Wij zien de afsluiting als een grotere ingreep in de bereikbaarheid van Wateringers. Dan is de conclusie toch gerechtvaardigd dat bij een afsluiting (indien dat het geval blijft) van de Ambachtsweg er wel een alternatief moet komen, en dat de rondweg daarbij het meest logisch is?

6. Klopt onze constatering in de inleiding vanwege de aan te brengen knip in de nieuwe woonwijk, dat de Ambachtsweg dus weer blijvend opengesteld gaat worden voor al het doorgaand verkeer? Zo nee, moet dan de nieuwe woonwijk inderdaad voor auto’s via Den Haag naar Wateringen centrum ontsluiten?

7. Kunt u een volledige onderbouwing geven van alle te verwachten vertragingen in tijd en verlies aan gronden die extra geclaimd moeten worden vanwege de rondweg? Is het niet zo dat de rondweg grotendeels zou komen te liggen op de tuin van Van der Lelij (is eigendom van de gemeente) en dat de rondweg ook grotendeels dezelfde zou kunnen zijn als de weg die het bedrijventerrein ontsluit?

8. Als er een paar woningen minder neergezet kunnen worden vanwege de rondweg, is het dan een optie om op een paar appartementen die, naar een eerdere mededeling van de wethouder, wel eens 11 verdiepingen hoog zouden kunnen worden, één of meer verdiepingen extra te gaan bouwen om dat verlies weg te werken?

9. Zoals u nu de plannen brengt moeten auto’s grotendeels omrijden via diverse routes over vaak drukke verkeersknooppunten, ofwel een onnodige extra belasting voor het milieu vanwege extra brandstofverbruik. Hebt u ook berekend, inclusief de ervaringen die nu al zijn opgedaan m.b.t. het afsluiten van de Ambachtsweg, wat daarbij die extra milieubelasting is? Zo ja, hoeveel is die dan en past die dan nog in de doelstelling van de gemeente m.b.t. verbetering van het milieu?

10. Bent u niet bang dat het moeilijker wordt om nieuw noodzakelijk OV tussen Wateringen en Den Haag te krijgen als de rondweg er niet komt en deze ook niet door de Ambachtsweg heen mag zoals de situatie nu is? Wij refereren hier aan de bezuinigingsplannen voor het OV vanwege de coronapandemie om lijnen te gaan strekken (en soms zelfs schrappen) met de boodschap dat OV routes zo kort mogelijk moeten zijn om snelheid en tijdwinst te bereiken voor de gebruikers.

11. Refererend aan het verzameldocument met verzamelde bezwaren om de Ambachtsweg niet af te kunnen sluiten zonder het alternatief van de rondweg, bent u het eens met de conclusie dat de rondweg nodig is als beter alternatief , en zo nee op welke punten dan niet?

12. Al met al: is het niet verstandig om het tijdverlies dan maar voor lief te nemen, als dat al zo is en ervan uitgaande dat er dan geen zienswijzen worden ingediend op het bestemmingsplan, om geheel in te steken op een toekomstgericht plan dat niet alleen betrekking heeft op de nieuwe woonwijk zelf, maar ook voldoet aan andere doelstellingen in de Visie Wateringen? Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland,

Jan van Rossum

Column; De finale..... Meer info - Administratieve duizendpoot schoonmaakbranche Meer info - Bedrijfsleider Meer info - Locatiemanager tuinbouw Meer info - Veranderingen bij Westlanders.nu vertraagd Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Nieuwe Westlanders.nu apps bijna klaar Meer info - Onderzoeker verbaasd over beleid assimilatiebelichting Meer info - Kunstwerk van de Maand augustus 2021; Harten Meer info - 100 jaar begraafplaats St. Barbara Meer info - Trefpunters leren ouders een lesje Meer info - Administratief medewerker logistiek parttime Meer info - Coördinator Technische Dienst Meer info - Bedrijfsarts Meer info - Coördinator Interne Logistiek Meer info - Hoe een eenvoudige app de hele samenleving controleert Meer info - Verbod op stofzuigers boven 900 Watt Meer info - Kwaliteitscontroleur Meer info - Net geen podium op circuit van Zolder Meer info - R&D Engineer Meer info - Stand van zaken hoge nood in Maassluis Meer info - Technisch Logistiek Medewerker Meer info - Clubkampioenschappen bij schermvereniging Trefpunt Meer info - Werkvoorbereider Meer info - Laser Operator Meer info - Interieuradviseur/verkoopmedewerker Meer info - Junior teeltmanager m/v Meer info - Financieel administratief medewerker Meer info - Productieleider Meer info - Nachtchauffeur CE Meer info - Service Team Meer info - ‘Wat als je niet meer beter wordt?’ Meer info - Voorarrest verdachten moordaanslag Peter R. de Vries verlengd Meer info - Specialist Ruimtelijke Ordening en Planologie Meer info - Poëziefestival "Dichter bij de Boer" Meer info - Accountmanager Meer info - United Vansen moet ADO € 2 miljoen betalen Meer info - Wandelen met Carma in Prinsenbos Meer info - Schoonmaker gezocht! Meer info - Medewerker bediening Meer info - Keukenhulp (Parttime) Meer info - HR-adviseur Meer info - Chauffeur (BE) Meer info - Gasmeetkundige Hoekse Waard Meer info - Watergebruik in 2019 licht gedaald Meer info - Logistiek medewerker Meer info - Eindcontroleur kachels Meer info - Onings Holland zoekt enthousiaste Logistiek planner (fulltime)  Meer info - Weer leerling Rotterdam aan Zee geslaagd voor muziekexamen Meer info - Kunstwerk van de Maand juli Meer info