Collegevragen over extra aankoop grond voor gemeentehuizen

Westland Verstandig

Collegevragen over extra aankoop grond voor gemeentehuizen

Naaldwijk 27.10.2014 - Uw College heeft op 23 juli 2014 de artikel 26-vragen van Westland Verstandig beantwoord zoals deze geformuleerd waren in de brief van 7 juli 2014,...

welke vragen weer gesteld werden naar aanleiding van een memo van wethouder Meijer van 27 juni 2014 over de stand van zaken van de aanbesteding nieuw gemeentehuis. In het memo heeft uw College aangegeven, anders dan de burgemeester eerder als portefeuillehouder heeft medegedeeld aan de Raad, dat het College in het najaar van 2015 “een nieuw raadsvoorstel ter bespreking” aan de Raad zal voorleggen. Uw College vervolgt: “Dit ter besluitvorming over het definitieve beschikbaarstellen van het benodigde krediet.

Deze planning is indicatief en kan op onderdelen nog worden aangepast.” Op dit moment zijn drie “aannemers” plannen aan het uitwerken gebaseerd op een kostprijs van € 44.5 miljoen, alleen voor de twee gebouwen, dus exclusief alle bijkomende zaken zoals de infrastructuur voor de omgeving van beide gebouwen, parkeergelegenheid voor het deel van het gemeentehuis wat komt te staan waar nu de Rabobank staat, de ontsluiting, afkoop Vestia etc.

Naar verluidt zou met Vestia inmiddels tot een overeenstemming gekomen zijn en uit het feit dat een deel van de Naaldhorst wordt gesloopt voor het aanleggen van de nieuwe weg, waar als het uiteraard doorgaat het nieuwe gemeentehuis gepland is, moet afgeleid worden dat ook met Pieter van Foreest, eigenaar van de Naaldhorst, overeenstemming bereikt is over aankoop van een strook grond die ook gebruikt zal worden voor de ontsluiting van één van de twee nieuwe gemeentehuizen en tezijnertijd ook van het nieuwbouwplan Hoogeland.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

- Is met Vestia overeenstemming bereikt over afkoop van de “bouwclaim” die Vestia had? Zo ja wat zijn de condities waarop afkoop heeft plaatsgevonden en zo neen, wanneer valt te verwachten dat overeenstemming met Vestia bereikt wordt en hoe staat het op dit moment met de onderhandelingen?

- Is er met Pieter van Foreest overeenstemming bereikt over de aankoop van een perceel grond en het zich op dat perceel grond bevindende flatgebouw, onderdeel uitmakende van de Naaldhorst?

- Indien overeenstemming bereikt is, waarom wordt daarover niets vermeld in de Collegebesluitenlijst? Volgens afspraken die gemaakt zijn, zou de Raad toch voor de aankoop in kennis gesteld worden van eventuele aankopen van onroerende zaken door de gemeente? Als er is aangekocht, waarom is dat dan niet aan de Raad bijtijds voorgelegd of komt dat nog?

- Indien aankoop heeft plaatsgevonden, wat is de prijs die aan Pieter van Foreest betaald is? Wordt dat bedrag geboekt op de al negatieve exploitatie van Hoogeland of wordt dat gebracht ten laste van het nieuwbouwbudget voor de twee gemeentehuizen? Zijn dit kosten die de gemeente alleen draagt of houden de drie “rekenende” aannemers daar ook rekening mee?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Ga je mee op belevingstour door Midden-Delfland? Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info