Petitie tegen vrijlaten Volkert van der G

Geplaatst door Westlanders.nu op 15/05/2012 05:54 - Gewijzigd op 19/08/2013 19:17

Petitie tegen vrijlaten Volkert van der G

Rotterdam 15.05.2012 - Hans Smolders, voormalig chauffeur van de vermoorde Pim Fortuyn is in actie gekomen tegen het vervroegd vrijlaten van Volkert van der G.

Hieronder de begeleidende brief aan de minister of staatsecretaris bij de inlevering van de petitie tegen de vervroegde vrijlating van Volkert v/d G. Hierbij heeft een oud rechter en hoogleraar strafrecht geholpen en zegt dat dit alles een zeer goede kans van slagen heeft! Inmiddels zijn er al meer dan 35.500 ondertekenaars van de petitie!!

In het belang van het vertrouwen van de burgers in de rechtsstaat en zeker ook in het belang van een goede en rechtvaardige rechtspleging, zal ik de minister/staatsecretaris vragen om tot het uiterste te gaan wat binnen de wet mogelijk is om recht te doen aan het grote onbehagen en onbegrip dat leeft onder een aanzienlijk deel van de bevolking van Nederland over het proefverlof en de voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) van Volkert van der Graaf, die in onze geschiedenis een uitzonderlijk bizarre politieke moord heeft gepleegd op een prominent politicus en potentiële minister president.

De familie Fortuyn en een aantal intimi van Pim Fortuyn waaronder ondergetekende hebben er na de vreselijke moord op 6 mei 2002 direct alles aan gedaan om de volkswoede te temperen, waarbij een aantal van ons ook was uitgenodigd bij de toenmalige minister president op het Catshuis, hoe dubbel en moeilijk dat ook was. Ook nu 10 jaar later zullen wij er weer alles aan doen om de volkswoede serieus te nemen maar deze zeker ook te temperen! Wij hopen en verwachten daarom dat onze gevoelens en die van een groot deel van de Nederlandse bevolking serieus worden genomen. Een oud rechter en hoogleraar strafrecht heeft mij verzekerd dat ons verzoek een goede kans van slagen heeft. 

Eerder was de  “vervroegde invrijheidstelling” een soort recht, waaraan zelfs niet getornd kon worden en dat in de doctrine veelzeggend als “volautomatisch” werd gekarakteriseerd. Maar vanaf  1 juli 2008 (Wet van 6 december 2007, Stb. 2007, 500)  heeft het veel meer het karakter gekregen van een gunst en is de maatschappelijke veiligheid centraal komen te staan. De voorziening heet sinds die tijd “voorwaardelijke invrijheidstelling” en dat is meer dan alleen een verandering van etiket.

Er kunnen voorwaarden worden gesteld en de rechter kan de voorwaardelijke invrijheidstelling zelfs achterwege laten of beëindigen. Daardoor heeft dit juridisch instrument een ander karakter gekregen, dat zweeft tussen recht en gunst. De wetstechnische verandering beoogde een bijdrage te leveren aan de vergroting van de maatschappelijke veiligheid (Kamerstukken II, 2005/2006, 30 513, nr. 3). Welbewust is toen door de wetgever gezegd dat veroordeelden tot een vrijheidsstraf die is uitgesproken voor de inwerkingtreding van de nieuwe regeling, maar waarvaan de tenuitvoerlegging vijf jaar na de inwerkingtreding nog gaande is, onder de nieuwe regeling vallen. Dat laatste geldt dus ook voor Volkert van der G, de moordenaar van Pim Fortuyn!

Waar die maatschappelijke veiligheid kan worden gewaarborgd door het stellen van voorwaarden, heeft de wetgever in beginsel voor die optie gekozen. Maar de wettelijke regelingen vervat in de artikelen 15 tot en met 151 Wetboek van strafrecht bieden de mogelijkheid om de voorwaardelijke invrijheidstelling uit te stellen of zelfs daarvan af te zien wanneer de veroordeelde zich na de tenuitvoerlegging van de straf “ ernstig heeft misdragen”. Ingevolge de geschetste wettelijke regeling gaat de minister er uiteindelijk niet over of de voorwaardelijke invrijheidstelling van Volkert van der G wel of niet doorgaat, maar op basis van politieke wil is het uiteindelijk wel de minister van Justitie en Veiligheid die via het OM de zaak weer op het bordje van de rechter kan neerleggen om die voorwaardelijke invrijheidstelling opnieuw te wegen. De nieuwe wettelijke regeling biedt daartoe de mogelijkheid en de wetsgeschiedenis verschaft hiervoor voldoende aanknopingspunten.

Artikel 15d Wetboek van Strafrecht stelt dat voorwaardelijke invrijheidstelling kan worden uitgesteld of achterwege blijven indien is gebleken dat de veroordeelde zich na de aanvang van de tenuitvoerlegging van zijn straf “ernstig heeft misdragen”. Vervolgens wordt een enuntiatieve en niet limitatieve opsomming gegeven van datgene wat daaronder moet worden verstaan. Het tweede lid spreekt immers van “kan blijken uit” en niet van “blijkt” c.q. van “moet of dient te blijken”. De onder artikel 15d eerste lid onder b genoemde gedragingen zijn dus richtinggevend en niet bepalend. Samenvattend: de in de wet genoemde gevallen waarin sprake is van “ernstige misdragingen” zijn niets meer, maar ook niets minder dan voorbeelden, die het criterium kleuren.

Dat laat ruimte voor interpretatie. Ruimte voor de rechter, maar ook voor de Minister die op grond van artikel 15d lid 3 van oordeel is dat er een andere dan in de wet genoemde reden is om de voorwaardelijke invrijheidstelling met een bepaalde termijn uit te stellen of achterwege te laten. De minister kan het OM verzoeken een daartoe strekkende vordering bij de rechter in te dienen. In deze uitzonderlijke casus is er alle reden om van deze bevoegdheid gebruik te maken.

Ook op basis van het "recidiverisico" is het mogelijk om de voorwaardelijke invrijheidstelling met een bepaalde termijn uit te stellen of achterwege te laten, zie Art. 15d eerste lid onder d. Onlangs op televisie werd nog duidelijk dat er anno 2012 nog steeds recidiverisico aanwezig is bij Volkert van der G. De minister kan het OM daarom verzoeken een daartoe strekkende vordering bij de rechter in te dienen. In deze uitzonderlijke casus is er alle reden om van deze bevoegdheid gebruik te maken.

Deze uitzonderlijke redenen zijn gelegen in een combinatie van omstandigheden die zo exceptioneel zijn dat van een precedentwerking geen sprake kan zijn. Van uitholling van de wet is mitsdien geen sprake. De moord op Pim Fortuyn heeft de samenleving tot op de dag van vandaag in hevige mate geschokt. Een vooraanstaand politicus werd door een extremistische activist op koelbloedige en berekende wijze van het leven beroofd. Een daad die in ons land zijn weerga niet kent en waarvan de effecten nog steeds voelbaar zijn. De dader, Volkert van der G, heeft nimmer spijt betuigd en liet zich onlangs in een tv-programma wederom kennen als iemand die kil en berekenend calculeert en kennelijk niet bereid is om zelfs aan een neef van zijn slachtoffer blijk te geven van iets van medeleven of spijt en tevens herhaling ook niet uit te sluiten. Dat zegt veel over het karakter van deze dader.

Dit ernstige wangedrag van Volkert van der G heeft de rechtsorde ernstig geschokt en houdt de gemoederen volop bezig. Van “vervroegde vrijlating” van Volkert van der G gaat een totaal verkeerd signaal uit, onafhankelijk van de voorwaarden die hem worden opgelegd. Een signaal dat de existentie van het juridisch instrument dat voorwaardelijke invrijheidstelling heet op een oneigenlijke wijze onder druk zet. Het zorgt voor maatschappelijke onrust en het zal de maatschappelijke veiligheid bepaald niet vergroten.

 In het verlengde van het voorafgaande vraag ik ook aandacht voor het volgende; 

-          Dat de moordenaar van een potentiële minister president vanuit zijn detentie zelf de neef van Pim Fortuyn heeft gebeld, niets te melden heeft en vervolgens een ziek psychologisch spelletje gaat spelen met deze nabestaande. Dit alles was te zien op de nationale televisie waardoor er grote onrust is ontstaan onder de Nederlandse bevolking. Dit is een ernstige misdraging vanuit detentie. Stel je eens voor dat Robert M (van kinderdagverblijf het Hofnarretje) voor zijn proefverlof en voorwaardelijke invrijheidstelling de familie of zijn slachtoffers ook gaat bellen vanuit detentie!

-          Dat de moordenaar van een potentiële minister president zelf de neef van Pim Fortuyn opbelt vanuit zijn detentie waar hij inmiddels 10 jaar verblijft (met thuis een vrouw en kind) en niet eens een ontkennend antwoord gaf op de vraag of hij het nu zoveel jaren later nog eens zou doen! Hij moest erover nadenken en wist niet of hij het dan wel wilde vertellen. Dit alles was te zien op de nationale televisie waardoor er ook grote onrust is ontstaan onder de Nederlandse bevolking. Dit geeft aan dat de kans op recidive nog altijd aanwezig is!!

-          Dat de moordenaar van een potentiële minister president zelf de neef van Pim Fortuyn opbelt vanuit zijn detentie waar hij inmiddels 10 jaar verblijft en niet eens bevestigend antwoorden kon geven op de vraag of hij spijt had van de vreselijke moord. Dit alles was te zien op de nationale televisie waardoor er ook grote onrust is ontstaan onder de Nederlandse bevolking. Dit is een ernstige misdraging vanuit detentie.

-          Ik een petitie ben gestart tegen de vervroegde vrijlating van de moordenaar op een potentiële minister president, waarbij de ondertekenaars niet zomaar met één muisklik klaar zijn maar veel persoonlijke gegevens moeten achterlaten en daarna via een verstuurde mail dit alles moeten bevestigingen. Ondanks dit alles zijn er binnen twee maanden toch al meer dan 35.500 mensen die deze petitie hebben ondertekend.

-          Er grote onrust dreigt te ontstaan als er geen gehoor wordt gegeven aan de gevoelens die onder een hele grote groep Nederlanders leeft na het ernstig wangedrag van Volkert van der G op televisie tijdens zijn detentie.

-          Er sprake is van een situatie waarin een ongewenste gebeurtenis disproportionele schade toe zou brengen aan het vertrouwen in de continuïteit en integriteit van de openbare sector en in het bijzonder van de rechtspleging.

-          Het onverteerbaar is en ook niet uit te leggen valt aan een overgroot deel van de Nederlandse bevolking dat als Volkert van der G met proefverlof gaat en de voorlopige invrijheidstelling krijgt toegewezen er dan wél peperdure beveiliging wordt gegeven aan deze laffe moordenaar terwijl een poteniele minister president juist vermoord is door gebrek aan beveiliging van de overheid. Diezelfde overheid die in 2002 ook makkelijk kon weten dat Pim Fortuyn groot gevaar liep door de gigantische karaktermoord en haatcampagne tegen hem!

-          Dat tijdens hoger beroep het de rechter was die niet uitsloot dat er recidivegevaar was bij deze moordenaar Volkert van der G.

Bron: rechtspraak.nl - 18 juli 2003

Evenals de rechtbank kent het hof groot gewicht toe aan de vraag of aannemelijk is dat de verdachte opnieuw een dergelijk feit zal plegen. Uit het rapport van het Pieter Baan Centrum blijkt dat het onderzoekend team geen uitspraak kan doen over de kans op herhaling van delicten zoals die zijn tenlastegelegd. Anders evenwel dan de eerste rechter oordeelde, moet de kans aanwezig worden geacht dat de verdachte opnieuw zijn eigen overtuiging zal volgen en daarbij tot het uiterste zal gaan.

Het hof komt tot deze gevolgtrekking op de basis van de opgave van de verdachte van het motief voor zijn handelen, in verband gebracht met hetgeen over verdachtes persoonlijkheid is gebleken. De verdachte is, volgens de bevindingen van de deskundigen van het Pieter Baan Centrum, overdreven gewetensvol en toont starheid en koppigheid. Hij is star in de bereidheid de uiterste consequenties van zijn denkbeelden te trekken. Hij kan zijn particuliere normen en principes niet opzijzetten. Het hof heeft er nota van genomen dat de verdachte, ook ter terechtzitting in hoger beroep, onvoldoende afstand van zijn daad heeft genomen en geen blijk heeft gegeven van inzicht in het verwerpelijke van met name het eerste misdrijf.

-          Op de laatste plaats zal zowel het proefverlof als de voorwaardelijke invrijheidstelling een groot gevaar met zich meebrengen voor de moordenaar zelf.

Het laat zich aanzien dat de maatschappelijke onvrede en de onrust door een dergelijke voorwaardelijke invrijheidstelling enorm zullen aanwakkeren. Daarom is er alle reden voor de minister aan het OM te verzoeken een vordering tot het achterwege laten van de voorwaardelijke invrijheidstelling van Volkert van der G in te dienen (artikel 15a lid 3 Wetboek van strafrecht). Gelet op de unieke feiten en omstandigheden kan, als gezegd, van een precedentwerking geen sprake zijn en wordt recht gedaan aan het gevoel dat onder veel mensen in ons land leeft en dat in de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling ook tot uiting komt. Het moet een gunst zijn en blijven.

Naar aanleiding van bovenstaande vraag ik de minister van Veiligheid en Justitie vriendelijk om; een verzoek te doen aan het Openbaar Ministerie om het proefverlof niet door te laten gaan en tevens het OM te verzoeken een vordering in te dienen tot het achterwege laten van de voorwaardelijke invrijheidstelling van Volkert van der Graaf.

Hoogachtend,

H.A.J. Smolders

Fancy Fair 2021: ‘Samen sterk voor scouting en kerk’ Meer info - Expositie in de Hofboerderij: “Met penseel en poëzie uit de pandemie”. Meer info - Sterrenhemel bekijken tot 2 oktober Meer info - Cursus Massage bij kanker Meer info - Inspirerende verhalenmiddag op 24 oktober Meer info - Westland Ontmoet in de Oude Kerk Meer info - After Sales Coördinator Meer info - Een nieuwe studiegroep: Paddenstoelen Meer info - PANNA! Sterrenteamdag op 17 oktober Meer info - Kunstwerk van de maand; Plastisch teken Meer info - Week van de Veldbiologie Meer info - Twee nieuwe allround monteurs en een Industrieel spuiter gezocht (fulltime) Meer info - Commercieel medewerker schade particulier Meer info - AH Vrij zoekt werkplaatsmonteur Meer info - Machine Operators Meer info - Verzuimconsulent/Casemanager verzuim Meer info - Bestemmingsplan vastgesteld voor Maasdijks kerkgebouw Meer info - Voorman productie Meer info - Boekpresentatie en lezingen Meer info - Herfstwandeling Staelduinsebos op zondag 3 oktober Meer info - Medewerker cafetaria (Parttime) Meer info - Activiteiten in de buurt aanmelden voor WestlandOntmoet Meer info - Walk to fight cancer 9-10 oktober Meer info - Junior HR Medewerker Meer info - Fruitmuur in Wateringen krijgt gedenksteen Meer info - Resultaat Lions Zuidplas Rally gaat naar Leger Des Heils, Zonnebloem en Stichting ZePaRo Meer info - Chr. Gemengd koor “Immanuel” start repetities en zoekt nieuwe zangers en zangeressen Meer info - Fietstechnicus (in opleiding) Meer info - Medewerker Horeca Tuincafé Meer info - Planner Detailed Scheduler Meer info - Commerciële duizendpoot Meer info - Bedrijfsleider Meer info - Verkoper / Bezorger Meer info - Technisch Commercieel Medewerker Meer info - Machine operator Meer info - Popkoor Ruby begint weer in ‘s-Gravenzande Meer info - Column; Hoe zal het verder gaan? Meer info - Koornneef neemt ZW Sports over met merken Erima en Jako Meer info - Accountmanager Meer info - Commercieel medewerker binnendienst Meer info - Vrijwilligersservicepunten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam samen verder Meer info - Officemanager Meer info - Pakketbezorger Meer info - Inloophuis Carma breidt openingstijden uit Meer info - Kunstwerk van de maand; Vitrages Meer info - Assistent bedrijfsleider Meer info - Stoelendans rondom eerlijke toewijzing corporatiewoningen Meer info - Column; Als het licht uitgaat.... Meer info - Westlands Mannenkoor weer bij stem Meer info - Plaatwerker Meer info